Boston Globe: Seeking to catch audience, Outside the Box employs lure of Pokémon Go

Boston Globe interviews MCG: Seeking to catch audience, Outside the Box employs lure of Pokémon Go

13 Feb 2017